Naslovna / Krepšić / Projekat komasacije u k.o. Krepšić

Projekat komasacije u k.o. Krepšić

Poštovani mještani Krepšića,

Od 27.06.2022. godine na prostoru katastarske opštine Krepšić izvode se radovi na realizaciji projekta komasacije. Komasacija je složena agrotehnička mjera čiji je cilj, između ostalog,
ukrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta, formiranje mreže puteva i kanala, a sve u cilju racionalnije i jeftinije obrade zemljišta, odnosno boljeg života ljudi koji žive na selu i od sela.
Obzirom da je 70% teritorije Brčko distrikta ruralni prostor pogodan za bavljenje poljoprivredom a njegova primarna osobina je rascjepkanost i nedovoljna uređenost, Vlada i Skupština Brčko
distrikta BiH, kandidovali su prostor katastarske opštine Krepšić za postupak komasacije.

U prvoj fazi, Komisija za komasaciju Brčko distrikta BiH radila je na rješavanju imovinskopravnih odnosa, tako da su nakon trideset i pet godina konačno utvđeni titulari, odnosno vlasnici i
posjednici na svim parcelama u katastarskoj opštini Krepšić. Nakon toga, izvršeno je obilježavanje vanjskih granica katastarske opštine, izrada projekta putne i kanalske mreže kao i procjena
zemljišta. Svi navedeni radovi omogućili su formiranje tabli i stvaranje predispozicija za novu nadjelu parcela u okviru tih tabli. Te nove parcele moraju biti krupnije, pravilnog oblika i sa
putevima i kanalima sa obje strane.
Trenutno se provode aktivnosti na realizaciji druge faze komasacije u k.o. Krepšić koja obuhvata 1768 parcela u komasacionoj masi, odnosno 880 hektara zemljišta. Tačnije, u toku je
Javni uvid u novoformirane table i nadjelu, uzimanje Prigovora od strane učesnika komasacije. Javni uvid u novoformirane table započeo je 13.4.2023. godine u MZ Krepšić II i okončan je
30.4.2023. godine s tim što je isti zakazan za 9.5.2023. godine u MZ Krepšić I i trajaće do 31.5.2023. godine.

Od početka komasacije u k.o. Krepšić, imali smo više sastanaka sa predstavnicima k.o. Krepšić koji su iskazali potrebu za čišćenjem postojećih kanala, poljskih puteva, kao i kopanjem novih
kanala i puteva i čišćenje zaraslih površina. To su ujedno i najveći problemi sa kojima se susrećemo u toku gore navedenih radova, a koji otežavaju zadovoljenje osnovnih postulata
komasacije kao i zadovoljenje svih želja učesnika u postupku komasacije.

Princip nadjele novih parcela je da svaki učesnik komasacije dobije istu vrijednost (umanjenu za koeficijent umanjenja) sa kojom je ušao u komasaciju, da raspon razreda zemljišta ne bude veći
od +-1 u odnosu na razrede sa kojima je ušao u komasaciju, da gdje god je moguće usvojimo želje koje su iskazali učesnici komasacije, da se što više grupišu parcele, da učesnik koji je unio
očišćenje parcele dobije iste ili ukoliko nije moguće da mu se dodijele očišćene, procenat umanjenja zemljišta za opšte dobro bude smanjen.
Mještani su o svom trošku vršili čišćenje i krčenje parcela koje su zarasle usljed neobrađivanja, a što je iziskivalo znatna sredstva. Obzirom da je određen broj mještana raseljen poslije rata u
inostranstvo i da isti nisu krčili svoje parcele, to sada predstavlja problem prilikom formiranja novih tabli. Problem se ogleda u tome da će prilikom formiranja novih tabli, određen broj ljudi
dobiti i znatan dio zemljišta obraslog niskim rastinjem usljed ne korišćenja zemljišta. Jedan dio mještana je saglasan sa tim da čišćenje parcela oni obave sami, a da im je neophodan
novac za čišćenje kanala koji zbog zapuštenosti i neodržavnja, plave i ne dopuštaju da se zemljište iskoristi u punom kapacitetu.

Komisija za komasaciju u saradnji sa Odjeljenjem za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je imala tematski sastanak u vezi rešavanja problematike čišćenja kanala i poljskih puteva kao i
kopanja novih, ostvarila izuzetnu saradnju u smislu da je Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usmjerilo znatan dio svojih sredstava kako bi nam pomoglo u rešavanja problema na terenu ali taj dio sredstava nije dovoljan za sve radove. Nadalje, Komisija za komasaciju je u rebalansu Budžeta Brčko ditrikta BiH iskazala potrebu za određena sredstva (200.000,00 KM – dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) koja su potrebna za okončanje ovog projekta (za čišćenje postojećih puteva i kanala kao i kopanje nove putne i kanalske mreže) koji je od javnog interesa kako bi se poljoprivreda na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine uspješno razvijala i kako bi došlo do zdrave domaće konukrencije smanjenjem cijene krajnjeg proizvoda kao i iskorištavenjem mehanizacije u punom kapacitetu.

Za utvrđivanje komasacione vrijednosti zemljišta sa izradom karte vrijednosnih razreda u DKP (digitalni katastarski plan) koja je predviđena Projektom za sprovođenje komasacije u k.o. Krepšić, izabrani izvođač radova “GIS SOFT” Bijeljina je angažovao jedinog akreditovanog poljoprivrednog stručnjaka u BiH, gospodina Mlađana Vukojčića koji je izvršio detaljnu procjenu i
na sastanku održanom u oktobru 2022. godine istu izložio i obrazložio. Javni uvid je trajao 15 dana u obje MZ Krepšić. Po okončanju Javnog uvida, kao i žalbenog roka koji Zakon o
komasaciji predviđa, obzirom da istih nije bilo, Procjenu komasacione vrijednosti zemljišta smo 14.11.2022. godine i usvojili.

Najljepše molimo za strpljenje i razumijevanje svih učesnika u komasaciji, kako bi radovi na okončanju ovog projekta bili završeni u skladu sa zakonskim propisima, na vrijeme i na
zadovoljstvo svih, nas kao Komisije, izvođača radova, a naročito, na zadovoljstvo ljudi koji žive i rade u katastarskoj opštini Krepšić.

Za sva dodatna pitanja, stojimo vam na raspolaganju!

S poštovanjem!

(Za krepsic.com – Komisija za komasaciju Brčko distrikta BiH)

Comments

comments

Pročitajte još

Tuzla – grad soli – ostaje bez soli!

Još od doba Ilira bilo je poznato da se na području današnje Tuzle nalaze zalihe …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)